सूचना तथा समाचार

घर आउने चाहने रावा बेसी गाउँपालिका बासीहरुले सम्पर्क गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

घर आउने चाहने रावा बेसी गाउँपालिका बासीहरुले सम्पर्क गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

श्री वडा कार्यालय सबै निर्देशन पालना गर्ने सम्बन्धमा ।

अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य कामकाज नहुने बारेको सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

अ.हे.ब. र अ.न.मी पदहरुको लिखित परिक्षा यही मिति २०७६।११।२७ गते रावा बेसी गाउँपालिकाको कार्यालयमा दिनको ठीक ११ वजे हुने भएकाले उपस्थितीको लागि अनुरोध छ ।