FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 11/06/2022 - 15:58 PDF icon आर्थिक सहायता (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८.pdf
अस्थायी वि.व्य.स. समिति सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 11/06/2022 - 15:57 PDF icon अस्थायी वि.व्य.स. समिति सम्बन्धि कार्यविधि २०७७.pdf
राहत सामग्री वितरन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 11/06/2022 - 15:56 PDF icon रावा बेसी गाउँपालिकाको राहत सामग्री वितरन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
प्रस्तावित विद्यालयमा अनुदान रकम वितरण कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 11/06/2022 - 15:55 PDF icon प्रस्तावित विद्यालयमा अनुदान रकम वितरण कार्यविधि, २०७६.pdf
विज्ञान र गणित विषयका उम्मेदवारलाई बिना अध्यापन अनुमति पत्र शिक्षक करार व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 11/06/2022 - 15:54 PDF icon विज्ञान र गणित विषयका शिक्षक करार व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८.pdf
विद्यालय दिवा खाजा अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 11/06/2022 - 15:51 PDF icon विद्यालय दिवा खाजा अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७६.pdf
एस ई ई तयारी कोचिङ तथा अनुदान कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 11/06/2022 - 15:48 PDF icon एस ई ई तयारी कोचिङ तथा अनुदान कार्यविधि, २०७६.pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ ७७/७८ 11/06/2022 - 15:47 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७६.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/06/2022 - 15:43 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ ७९-८० 10/21/2022 - 14:41 PDF icon गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf

Pages