FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रावा बेसी गा पा स्तरिय शैक्षिक पार्श्वचित्र ७९-८० 10/17/2022 - 11:13 PDF icon Rawabensi PDF_M.pdf
निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७९-८० 10/14/2022 - 13:18 PDF icon निर्माण व्यावसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्वन्धी कार्यविधि– २०७५ ७८/७९ 10/29/2021 - 12:40 PDF icon ब्यबसाय-दर्ता-नबिकरण-सम्बन्धि-कार्यबिधी-२०७५-रावा-बेसी-गाँउपालिका (1).pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका – २०७६ ७५/७६ 08/31/2021 - 16:28 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका – २०७६.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि ७८/७९ 08/31/2021 - 16:24 PDF icon 2_2_2_Disabled Karyabidhi_2075_Rawabesi (1).pdf
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन-२०७४ ७४/७५ 12/12/2017 - 13:00 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन-२०७४.pdf
लामिडाँडा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण ७४/७५ 12/12/2017 - 12:58 PDF icon लामिडाँडा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण.pdf
गाउँ कार्रयपािलकाकाे बैठक संचालन सम्बन्धी कायर् िविध २०७४ ७४/७५ 12/12/2017 - 12:56 PDF icon गाउँ कार्रयपािलकाकाे बैठक संचालन सम्बन्धी कायर् िविध २०७४.pdf
गाउँ कार्रयपािलका (कायर्सम्पादन )िनयमावली २०७४ ७४/७५ 12/12/2017 - 12:54 PDF icon गाउँ कार्रयपािलका (कायर्सम्पादन )िनयमावली २०७४.pdf
गाउँ कायर्पािलका कायर् िवभाजन िनयमावली २०७४ ७४/७५ 12/12/2017 - 12:51 PDF icon गाउँ कायर्पािलका कायर् िवभाजन िनयमावली २०७४.pdf

Pages