FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन-२०७४ ७४/७५ 12/12/2017 - 13:00 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन-२०७४.pdf
लामिडाँडा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण ७४/७५ 12/12/2017 - 12:58 PDF icon लामिडाँडा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण.pdf
गाउँ कार्रयपािलकाकाे बैठक संचालन सम्बन्धी कायर् िविध २०७४ ७४/७५ 12/12/2017 - 12:56 PDF icon गाउँ कार्रयपािलकाकाे बैठक संचालन सम्बन्धी कायर् िविध २०७४.pdf
गाउँ कार्रयपािलका (कायर्सम्पादन )िनयमावली २०७४ ७४/७५ 12/12/2017 - 12:54 PDF icon गाउँ कार्रयपािलका (कायर्सम्पादन )िनयमावली २०७४.pdf
गाउँ कायर्पािलका कायर् िवभाजन िनयमावली २०७४ ७४/७५ 12/12/2017 - 12:51 PDF icon गाउँ कायर्पािलका कायर् िवभाजन िनयमावली २०७४.pdf
कानुन ७३/७४ 12/08/2017 - 14:00